3 Froen un d’Schoulmediatioun

An eiser Artikel-Serie “3 Froen un …” loosse mir Experten direkt zu Wuert kommen. D’Haaptuleies vum Schoulmediateur ass et, initial Meenungsverschiddenheeten am Gudden an op eng gerecht Aart a Weis ze léisen. Lire le résumé en françaisLa médiation scolaire a comme mission principale de régler les désaccords entre les élèves (respectivement leurs parents) et les…