Le Parlement des jeunes

Tu t’intéresses à ce qui se passe actuellement dans le monde et au Luxembourg ? Si tu as entre 14 et 24 ans, tu peux faire partie du Parlement des jeunes. “Ech war schonn ëmmer politesch engagéiert, well ech mech schonn ëmmer  gefrot hunn firwat meng Generatioun Verantwortung vun dëser schlechter Klimapolitik iwwerhuele muss. Dofir…