3 Froen un d’Schoulmediatioun

An eiser Artikel-Serie “3 Froen un …” loosse mir Experten direkt zu Wuert kommen. D’Haaptuleies vum Schoulmediateur ass et, Meenungsverschiddenheeten tëschent de Schüler (respektiv hiren Elteren) an der Schoul am Gudden an op eng gerecht Aart a Weis ze léisen. Lire le résumé en françaisLa médiation scolaire a comme mission principale de régler les désaccords…